ALGEMENE VOORWAARDEN

Global Asset Solutions

Deze Algemene voorwaarden zijn van Global Asset Solutions B.V., hierna te noemen ‘GAS’, gevestigd en kantoorhoudende te (4625 AM) Bergen op Zoom, aan de Albert Cuijpstraat 32 aldaar, KvK-nummer: 802.250.98, aan te merken als Gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@aim-gas.com. Telefoonnummer: 085-4001212. BTW-identificatienummer.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder:

‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 ‘Diensten’, alle door GAS verrichte of te verrichten diensten en werkzaamheden op het gebied van Laser Cleaning, dan wel geleverde en of te leveren diensten  en aanverwante activiteiten op het gebied van Laser Cleaning en het leveren van klant specifieke innovatieve oplossingen in opdracht van opdrachtgevers. Voorts de verkoop en levering van Laser Cleaning apparatuur.

‘Locatie’, de locatie waar GAS haar werkzaamheden verricht, dan wel laat verrichten en/of haar diensten levert, dan wel laat leveren;

‘Opdrachtgever’, de partij die met GAS een overeenkomst is aangegaan of waarmee Diensten zijn overeengekomen;

‘Overeenkomst’, de tussen GAS en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn;

 ‘Personeel’, alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij GAS, die door GAS worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen Diensten;

 ‘Partijen’, GAS en Opdrachtgever gezamenlijk. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

offertes, overeenkomsten en Diensten tussen GAS en Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering van het in artikel 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 21 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

 2.3. Toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene,dan wel inkoop- of verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door GAS van de hand gewezen.

2.4. GAS is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard. In het geval dat zowel de Algemene voorwaarden van GAS als de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn dan gaan de Algemene voorwaarden van GAS voor.

 2.5. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.6. Indien GAS stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat,doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat GAS de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.7. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekort doen beslist GAS. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

2.8. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.9.Onduidelijkheden over de inhoud van deze Algemene voorwaarden of situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn voorzien, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van GAS zijn vrijblijvend. Een door GAS verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Opdrachtgever een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt GAS zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is GAS daaraan niet gebonden.

3.3. GAS kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat. 

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

 4.1. Overeenkomsten met GAS komen tot stand op het moment dat de door GAS aan Opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk of door scanning door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door GAS aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk wordt bevestigd of op het moment dat GAS met instemming van de Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven.

 4.2. Indien tijdens de duur van een Overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden zoals daar zijn wijziging van lonen en/of arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen en/of kostprijsverhogingen door externe factoren, is GAS gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds eenzijdig te wijzigen.

4.3. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4.4. Overeenkomsten tussen GAS en Opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en/of uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.5. Indien een opdracht na aanvaarding door GAS en / of na het aanvangen van de werkzaamheden door GAS, door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is deze annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de totaalsom. 

4.6. GAS is ten allen tijde gerechtigd om een gesloten Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt jegens haar Opdrachtgever.

4.7. Een Overeenkomst dient altijd schriftelijk per aangetekende post of per e-mail te worden opgezegd.

 4.8. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met GAS, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft GAS het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren. Zonder dat GAS tot enige vergoeding van schade of garantie gehouden is en onverminderd het recht van GAS op schadevergoeding. In bovengenoemde gevallen is elke vordering die GAS ten laste van de wederpartij heeft of verkrijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1. De verbintenis die GAS aangaat is een inspanningsverplichting waarbij GAS de specifieke eisen die daarbij horen in acht zal nemen. GAS zal ook alle door de overheid gestelde eisen voor het leveren van haar Diensten in acht nemen. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld moeten schriftelijk worden overeengekomen.

5.2. GAS draagt er zorg voor dat al haar Personeel voldoet aan alle door de overheid gestelde regelgeving met betrekking tot de door haar uit te voeren Diensten.

 5.3. Indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft GAS het recht bepaalde Diensten door derden uit te laten voeren en/of verrichten.

 5.4. Een door GAS genoemde levertijd kan nooit een fatale termijn opleveren. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat levertijden door omstandigheden kunnen fluctueren. Een door GAS genoemde levertijd zal altijd beschouwd worden als een geschatte levertijd.

5.5. Door GAS opgegeven levertijden zijn altijd gebaseerd op de werkomstandigheden zoals die op de datum van het sluiten van de Overeenkomst golden en met inachtneming van tijdige leveringen door GAS bij haar leveranciers bestelde goederen en/of Diensten en door GAS ingekochte, dan wel uitbestede Diensten.

  

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever 

6.1. Opdrachtgever stelt GAS in staat om de Overeenkomst uit te voeren onder voorwaarden die voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle relevante informatie en (hulp)materialen, waarvan GAS vooraf heeft aangegeven dat deze nodig zijn, tijdig aan GAS worden verstrekt. Indien dit niet gebeurd heeft GAS het recht de Overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of extra kosten die GAS hierdoor moet maken, waaronder kosten van het door GAS zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.2. Opdrachtgever zorgt op locatie altijd voor de door GAS gewenste faciliteiten en/of hulpmiddelen. Deze zullen in de opdrachtbevestiging worden genoemd.

 6.3. Wat betreft de locatie waar de werkzaamheden door GAS of haar Personeel worden uitgevoerd, zorgt Opdrachtgever dat deze op zodanige wijze is ingericht en onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat personen schade lijden. Opdrachtgever heeft ook de plicht om GAS en haar Personeel te informeren over de aanwezigheid en de plaats van eventuele materialen en situaties die gevaarlijk voor het Personeel kunnen zijn.

6.4. Met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverde gereedschappen en of hulpmiddelen waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd, zorgt Opdrachtgever dat deze goed zijn onderhouden en voldoen aan alle geldende veiligheidseisen.

6.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle door GAS ter beschikkinggestelde apparatuur en zal hier als een goed ‘bewaarder’ voor zorgen en deze apparatuur verzekeren tegen bijvoorbeeld diefstal en schade.

Artikel 7 Kosten

7.1. Opdrachtgever betaalt aan GAS een vergoeding die bestaat uit een vooraf overeengekomen prijs, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. 

7.2. GAS is gerechtigd om bij uitvoering van de Overeenkomst een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien er om een vooruitbetaling door GAS is verzocht is GAS gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.3. Alle door GAS gehanteerde prijzen en/of tarieven, ook die in offertes, aanbiedingen en/of prijslijsten vermeld zijn, zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 7.4. GAS is te allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of de kosten voor extra gemaakte uren die buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 

7.5. Extra kosten die het gevolg zijn van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, zullen door GAS bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 7.6. Te allen tijde is GAS gerechtigd om de overeengekomen prijzen en/of tarievente wijzigen.

 

Artikel 8 Betalingen 

8.1. Betaling van facturen dient bij een eerste opdracht vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door GAS aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Opdrachtgever niet op.

 8.2. Vanaf een tweede door Opdrachtgever verstrekte opdracht geldt in afwijking van het eerste lid van dit artikel een betalingstermijn van dertig dagen.

8.3. Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald is GAS gerechtigd, nadat zij de Opdrachtgever minstens één maal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Opdrachtgever de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

8.4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

 8.5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 8.6. GAS kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GAS kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.7. GAS heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan GAS verschuldigd is heeft voldaan.

 8.8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van GAS op de Opdrachtgever en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens GAS direct opeisbaar.

8.9. Indien een Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

 8.10. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op GAS te verrekenen.

8.11. De door GAS gehanteerde betalingstermijn jegens haar crediteuren bedraagt 60 dagen.

 

Artikel 9 Verhuur van laserapparatuur

9.1. Opdrachtgever dient alle zaken direct bij ontvangst te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken.

9.2. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de gehuurde zaken verliest Opdrachtgever het recht op reclameren.

9.3. Opdrachtgever dient alle gehuurde zaken in de staat waarin deze ontvangen zijn (de oorspronkelijke staat) te retourneren.

9.4. Alle gehuurde zaken dienen door Opdrachtgever overeenkomstig de gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften te worden gebruikt.

9.5. Indien de door Opdrachtgever gehuurde zaken niet onmiddellijk na het verstrijken van de verhuurtermijn worden teruggebracht of weer ter beschikking worden gesteld aan GAS, verkeert Opdrachtgever direct in verzuim. Opdrachtgever is dan direct een schadevergoeding verschuldigd van anderhalf maal de oorspronkelijke verhuurprijs en een bedrag van € 750,00 voor iedere dag dat het verzuim voortduurt. 

9.6. Opdrachtgever kan nooit eigenaar van de gehuurde zaken worden. Ook is het Opdrachtgever niet toegestaan om de gehuurde zaken te verhuren aan derden.

 9.7. Indien GAS de door Opdrachtgever gehuurde zaken dient te brengen en/of te halen bedragen de transportkosten € 150,00.

9.8. Een order kan kosteloos geannuleerd worden tot veertien dagen voor de leverdatum. Hierna is Opdrachtgever 50% van het tarief voor verhuur verschuldigd.

 

Artikel 10 Risico overgang 

10.1. Alle zaken die voorwerp zijn van een tussen GAS en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaak en/of zaken aan de Opdrachtgever, voor rekening en risico van GAS.

10.2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van alle zaken die voorwerp zijn van een tussen GAS en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door GAS geleverde zaken die in het kader van de tussen GAS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn en/of worden geleverd, blijven eigendom van GAS totdat Opdrachtgever de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 11.2. Onder de in het vorige lid genoemde deugdelijke nakoming vallen ook voldoening van kosten, rente en schadevorderingen, ook van eerdere en latere verrichte leveringen en diensten, wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming.

11.3. Zolang de eigendom van een geleverde zaak nog niet is overgegaan op Opdrachtgever, mag deze die zaak (die onder het eigendomsvoorbehoud valt) niet (door)verkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

 

Artikel 12 Garantie en reclamering 

12.1. De in deze Algemene voorwaarden aangegeven garantie geldt alleen binnen Nederland.

12.2. GAS garandeert dat alle geleverde zaken en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken alle eigenschappen bezitten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, die voor normaal gebruik nodig zijn. 

12.3. GAS staat in voor de deugdelijkheid van zowel van de door haar geleverde dienst en/of zaak, alsmede voor de haar gebruikte producten, materialen en/of hulpmiddelen, dit voor een termijn van 6 maanden na overgang van de zaak of levering van de dienst, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. 

12.4. Opdrachtgever dient eventuele zichtbare gebreken onverwijld na ontdekking te melden aan GAS, uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het voorwerp van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en GAS.

 12.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek te wijten is aan ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid en/of het gevolg is van veranderingen die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden hebben aangebracht. GAS is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van deze gebreken.

 12.6. Buiten de door GAS aangeboden garantie vallen in ieder geval alle gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, wijzigingen en/of reparaties door derden, waaronder begrepen de Opdrachtgever en elk ander dan het normale gebruik.

12.7. Indien Opdrachtgever bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften niet in acht neemt vervalt de garantie.

12.8. Mocht Opdrachtgever zelf onderdelen monteren, demonteren en/of reparaties uitvoeren of deze door een derde uit laten voeren, dan vervalt de garantie.

 

Artikel 13 Overname en/of werving van Personeel

13.1.   Opdrachtgever zal voor de duur van de Overeenkomst en de eventuele verlenging daarvan, evenals gedurende één jaar na afloop van de Overeenkomst of de laatste verlenging daarvan, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen (laten) uitoefenen op of medewerking verlenen of doen (laten) verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid van GAS die het laatste jaar door GAS was aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van  Opdrachtgever, om bij Opdrachtgever of bij derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor Opdrachtgever of derden te verrichten.

 13.2.  Met een personeelslid zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt gelijkgesteld een zelfstandige zonder personeel die door GAS is aangesteld om bij en voor Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

13.3.   Bij een schending van artikel 13.1. door Opdrachtgever verbeurt deze een direct opeisbare boete aan GAS van  € 25.000,00 zegge: vijfentwintigduizend euro.

 

Artikel 14 Overmacht 

14.1.   GAS en/of haar Personeel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2.   GAS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer  duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade  aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden om aan diens  verplichtingen jegens GAS tot aan dat moment te voldoen. GAS is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is dan gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

14.3.   Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GAS geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor GAS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming(en) van GAS of van Derden daaronder begrepen. GAS is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat GAS haar verbintenis had moeten nakomen.

  

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 15.1.   GAS is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel voortvloeit.Hetzelfde geldt voor door GAS ingeschakelde derden (en hun ondergeschikten) en/of Personeel van GAS dat wordt/ die worden ingeschakeld ten behoeve van de Overeenkomst. 

15.2.   De aansprakelijkheid van GAS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook  geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van vijf maal het totale door GAS gefactureerde bedrag per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen met één oorzaak, met een maximum van € 100.000,00  Zegge: honderdduizend Euro. 

15.3.   GAS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvoldoende informatie op grond waarvan de door GAS te verrichten Diensten en/of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

15.4.   GAS is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

15.5.   GAS is niet aansprakelijk voor schade die bij de door haar gehanteerde werkwijze niet te vermijden is en Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de gehanteerde werkwijze of indien Opdrachtgever of door omstandigheden geëiste spoed tot deze werkwijze dwingt.

15.6.   Indien schade niet binnen zeven dagen aan GAS schriftelijk is gemeld dan is GAS niet aansprakelijk voor deze schade.

15.7    Aansprakelijkheid van GAS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van welke vertraging dan ook en/of schade door bedrijfsstagnatie is te alle tijden uitgesloten.

 15.8.   Onverminderd haar eigen aansprakelijkheid zijn werknemers van GAS jegens de Opdrachtgever nooit persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt in dienstbetrekking, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende werknemer.

 15.9.   Opdrachtgever vrijwaart GAS voor alle aanspraken van Derden tegen GAS of haar Personeel ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten opzichte waarvan GAS of haar Personeel Diensten en werkzaamheden dient te verrichten.

 

Artikel 16 Vertrouwelijke informatie en geheimhouding 

16.1.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk is van aard c.q. vertrouwelijk zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij  de Overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van   dergelijke informatie geldt voor Opdrachtgever een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door GAS is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie over bedrijfsactiviteiten en de organisatie van GAS dient altijd als vertrouwelijk gezien te worden. 

16.2.    Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GAS enig deel van de informatie aan derden bekend maken behalve aan:

  • de eigen werknemers van Opdrachtgever en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen.
  • de accountants van Opdrachtgever, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van Opdrachtgever te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

 16.3.   In geval van handelingen in strijd met de verplichtingen uit lid 1 van dit artikel door Opdrachtgever, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 25.000,00 zegge: vijfentwintigduizend euro per overtreding plus € 5000,00 zegge vijfduizend euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 17.1.   GAS behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht voor Opdrachtgever.

17.2.   Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van GAS, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van GAS. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

17.3.   Bij een overtreding door Opdrachtgever van het in het eerste of tweede lid van dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 175.000,00 zegge: honderdvijfenzeventigduizend euro per geval en € 17.500,00 zegge: zeventien en een half duizend euro voor ieder dag dat de overtreding voortduurt.

17.4.   Opdrachtgever en GAS zullen elkaars handelsmerken, handelsnamen, logo’s, merken, symbolen en/of andere herkomst aanduidingen of symbolen die daar op lijken niet registreren en/of zonder toestemming gebruiken.

 

Artikel 18 Gewijzigde omstandigheden 

18.1.   Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en GAS op het

moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

18.2.   Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

 

Artikel 19 Privacy 

19.1.   GAS verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie verwijst GAS naar haar privacyverklaring. Deze is te vinden op(invullen).

 

Artikel 20 Klachten

20.1.   Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde facturen door GAS en/of haar Personeel dan dient Opdrachtgever deze klachten binnen één week na uitvoering van deze werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken aan GAS. Indien deze termijn wordt overschreden wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

20.2.   Mocht een klacht van Opdrachtgever gegrond zijn dan zal GAS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien dit niet meer mogelijk is en/of voor Opdrachtgever niet meer zinvol is zal GAS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

20.3.   Het tijdig klagen van Opdrachtgever schort de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet op.

20.4.   Klachten geven de Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van nakoming van zijn verplichtingen of het recht om schuldvergelijking  toe te passen.

  

Artikel 21 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en bemiddeling 

21.1.   Op alle overeenkomsten tussen GAS en Opdrachtgever(s) is het Nederlandse recht van toepassing.

21.2.   Alle geschillen tussen GAS en Opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

 21.3.   Alvorens Partijen een geschil aan de kantonrechter voorleggen zijn Partijen verplicht om eerst te trachten het geschil via een onafhankelijk bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet lukt zijn Partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

 

Artikel 22 Wijzigingen 

22.1.   GAS is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten overeenkomsten.